برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

پایان نامه ارشد

منابع مقاله c (1075)

Chapter Three: Methodology3.0 Introduction…………………………………………………………………….…….593.1 Pilot study……………………………………………………………………………..593.2 Design of the study ………………………..…………………………………………603.3 Participants………………………………………………………………………..….613.4 Materials ……………………………………………………………………………61 3.4.1 Oxford Placement Test………………………………….……………….….62 3.4.2 Cheng’s Scale for Listening Strategies………………………………………623.5 Procedure……………………………………………………………………..………633.6 Methods of Analyzing Data ………………………………………………………….65 3.6.1 Ethical consideration…………………………………………………….….653.7 Summary…………………………………………………………………………..….66Chapter Four: Read more…

پایان نامه ارشد

پایان‌نامه ارشد رایگان c (1071)

b. Autrui comme objet………………………………………………..79L’enfer, c’est les autres……………………………………………………………………80La honte et le regard d’autrui ……………………………………………82 در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال Read more…

پایان نامه ارشد

منبع پایان‌نامه c (1070)

2.4.3.3. Theories of SLA and Implicit learning…………………………………..……322.4.3.4. Implicit learning and instructed………………………………………….32 2. 4.3.5. Implicit vs. explicit inter-face……………………………………….….342.4.3.6. The relationship between explicit and implicit………………………..…….342.4.4. Consciousness-Raising in Second Language Learning………..………………35 A. The interface position……………………………………………………………….36 B. The non-interface Read more…

مقالات و پایان نامه ها

b (4426)

دانشگاه اصفهان دانشکده اقتصاد و علوم اداري گروه حقوق پايان نامه کارشناسي ارشد رشته حقوق گرايش حقوق خصوصي تجارت خدمات در حقوق ايران و موافقتنامه عمومي تجارت خدمات (GATS) استاد راهنما: دکتر احد قلي زاده Read more…

مقالات و پایان نامه ها

b (4425)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائمشهر گروه مديريت دولتي پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد “.M.A” عنوان : شناسائي عوامل مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر کشتي هاي تجاري اقيانوس پيما (مطالعه موردي Read more…